DevPark Sp. z o.o. realizuje Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” nr PMT/3362/1N/2022 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020″.

Projekt „Polskie Mosty Technologiczne” zostanie zrealizowany w latach: 2023-2024.

Głównym celem projektu „Polskie Mosty Technologiczne”, jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, a w późniejszym etapie ekspansja na rynek Stanów Zjednoczonych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo DevPark Sp. z o.o. na rynku USA.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: etap krajowy: 20 000,00 PLN, etap zagraniczny: 130 000,00 PLN


DevPark Sp. z o.o. zrealizował Projekt “Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania tworzonymi i istniejącymi testami aplikacji” nr RPWP.01.02.00-30-0006/19-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału innowacyjnego Przedsiębiorstwa DevPark poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz budowę komórki B+R. W ramach projektu zrealizowano kilka celów szczegółowych:

  •  przeprowadzono prace B+R,
  • rozwinięto infrastrukturę B+R,
  • zapewniono specjalistyczną kadrę techniczną do realizacji projektu,
  • zapewniono zasoby finansowe umożliwiających realizację projektu,
  • zainicjowano współpracę z jednostkami naukowymi i innymi specjalistycznymi podmiotami.

W wyniku realizacji projektu i wdrożenia jego wyników do praktyki gospodarczej, poza znacznym wzmocnieniem potencjału innowacyjnego

Przedsiębiorstwa DevPark, powstała nowość produktowa, tj. produkt o wysokiej wartości dodanej, oparty na oryginalnej, innowacyjnej technologii.

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2020r.

Całkowita wartość projektu: 706 920,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 492 380,00 PLN