OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie   o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez „DEVPARK” Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego wycofania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  „DEVPARK” Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez „DEVPARK” Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego oraz w celach wynikających z zawartych umów.
 3. Spółka „DEVPARK” Sp. z o.o. – siedziba: 62-052 Komorniki, Wspólna 15/1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, obsługą korespondencji, utrzymywaniem kont użytkowników serwisu internetowego oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zapytań ofertowych z umieszczonych na stronach formularzach.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „DEVPARK” Sp. z o.o., w tym profilowaniu.
  Spółka „DEVPARK” Sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany na zasadzie profilowania. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać – oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.
 5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Spółka „DEVPARK” Sp. z o.o. przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z „DEVPARK” Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, biura obsługi finansowo-podatkowej.
 8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Spółka „DEVPARK” Sp. z o.o. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się drogą elektroniczną: [email protected]